Yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans eğitimi alacak bireyleri, Bankacılık ve Finans bilimi alanında bilimsel ve kuramsal düşünce ve yorum yeteneğine sahip kılabilme, bu alanda yeni yaklaşımları, gelişmeleri, politikaları ve uygulamaları izleyebilmelerini sağlama, yorum, eleştiri ve öneri sunma yeteneği kazandırma, uzmanlık alanıyla ilgili analitik sentez becerisini edindirmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı açılması arzu edilmektedir.

Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı ile öncelikle Kastamonu Üniversitesi’nin ve tüm ülke çapında sayıları hızla artan üniversitelerin, Muhasebe ve Finansman, ile Sayısal Yöntemler, Bankacılık bilim dallarında ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı ihtiyacına katkıda bulunulması ile Sektöre ve bilim dünyasına kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda yüksek lisans yapmayı hedefleyen bireylerin muhasebe ile ilgili olarak daha ileri düzeyde eğitim alabilmelerine, araştırma yapabilmelerine ve uygulama ile kuramsal gelişmeler arasındaki açığı kapatabilmelerine imkan tanıma açısından bu Uzaktan Yüksek Lisans programına büyük gereksinim duyulmaktadır.

Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı ile Kastamonu Üniversitesi’nin yabancı ülkelerle yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde paydaşlar tarafından ciddi ölçüde talep edilen Bankacılık ve Finans yüksek lisans programı talebi de karşılanmış olacaktır. İş yaşamında yer alan bireyler mevcut işletme tezli yüksek lisans programlarına ek olarak TFRS ve Bağımsız Denetim ile ilgili bilgilerin yer aldığı yüksek lisans programının yer almasını sürekli olarak talep etmektedir. Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı iş yaşamındaki bireylerin Türkiye Finansal Raporlama Sistemi ile ilgili eğitim alma talebine de cevap olacaktır.

Özellikle Bankacılık ve Finans bilimi alanları ile bağlantılı olan kamu yönetimi ve siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, endüstri mühendisliği gibi alanlarda yüksek lisans yapmış kişilerin Muhasebe ile ilgili olarak daha ileri düzeyde eğitim alabilmelerine, araştırma yapabilmelerine ve uygulama ile kuramsal gelişmeler arasındaki açığı kapatabilmelerine imkan tanıma açısından bu Yüksek Lisans programına büyük gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca bu programın Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin akademik niteliğini artırmak açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir.

Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Kastamonu’da bulunan ve Muhasebe ve Denetim bilimi alanında yüksek lisans yapmayı hedefleyen bireylerin çevre illere yönelmek zorunluluğunu da ortadan kaldıracaktır. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu İli; doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı ve güney-doğusunda Çorum İli ile sınır oluşturmaktadır. Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir.

Kastamonu İli’nin merkez ile birlikte toplam 20 ilçesi mevcuttur. Kastamonu çevresindeki iller olarak Bartın, Karabük, Çankırı ve Çorum’da İşletme Yüksek Lisans Programı’nın bulunduğu görülmektedir. Bu illerde yer alan üniversiteler arasında sadece Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde işletme tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir. Çevre illerdeki üniversitelerde Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı ise bulunmamaktadır. Kastamonu İli, şehirlerin markalaşmaya başladığı bir süreç içinde bulunduğumuz günümüzde üniversite sanayi arasındaki etkileşimi geliştirmeye ve üniversitede yürütülecek araştırmaların sanayi ile paylaşılacak yararlı ürünler haline getirilmesini sağlamaya da ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla açılması önerilen Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu seçkin eğitimli ve nitelikli çalışan ve yöneticiler yetiştirilmesi mümkün olacak ve iş dünyasından gelen yüksek muhasebe ve denetim yoğun talep karşılanmış olacaktır. İş dünyasının merkezinde kendi niteliklerini geliştirmeyi amaçlayan bireyler artık bu tipteki özel ve nitelikli programları tercih etmekte ancak denetimle ilgili ileri düzey eğitim ve uygulama problemleri yaşamaktadır. Bu noktada hem muhasebenin ileri uygulaması ile denetim uygulamaları yönlerini bünyesinde barındıracak olan Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Kastamonu Üniversitesi’nin bölgesel rekabet edebilirliğinin arttırılması noktasında da katma değer sağlayacaktır.

Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Programının amacı, TFRS uygulamalarının yoğunlaştığı ve yoğunluğun artmaya devam ettiği Bağımsız Denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip TFRS Uzmanları ve Bağımsız Denetçiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Program, 6102 sayılı TTK gereklilikleri ile TFRS uygulamalarının kaçınılmaz olduğu Bağımsız Denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden TFRS Uzmanları ve Bağımsız Denetçiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Program, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek teorik ve uygulamacı uzman öğretim kadrosu aracılığı ile söz konusu amaca ulaşacaktır. Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur. Tezsiz Uzaktan programlar, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. YMM ve SMMM belgesine sahip olan profesyonellerden Üniversite Öğretim Üyelerince Verilen Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Eğitimine Katıldıklarını Belgeleyenler Kastamonu Üniversitesi Senatosunca alınacak karar gereğince 4 (dört) dersten Muaf sayılabileceklerdir. Programdan mezun olanlar FİNASAL RAPORLAMA VE DENETİM YÜKSEK LİSANS derecesine sahip olacaklardır.